تاریخ ورودیتاریخ حوالهنام محصولمرحله روندلینک جزئیات روندکاری
۱۳۹۹-۰۲-۱۵سهام
۱۳۹۹-۰۲-۰۷سهام
۱۳۹۹-۰۲-۰۲سهام
۱۳۹۹-۰۱-۳۱سهام
۱۳۹۹-۰۱-۳۱سهام
۱۳۹۸-۱۲-۲۱سهام
۱۳۹۸-۱۲-۱۰غیره
۱۳۹۸-۱۱-۱۹مالی
۱۳۹۸-۱۱-۱۲غیره
۱۳۹۸-۱۱-۱۲غیره
۱۳۹۸-۱۱-۱۲غیره
۱۳۹۸-۱۰-۲۴سهام
۱۳۹۸-۱۰-۲۴سهام
۱۳۹۸-۰۹-۲۷سهام
۱۳۹۸-۰۹-۱۶فروش
۱۳۹۸-۰۸-۲۲بازرگانی داخلی (خرید)
۱۳۹۸-۰۷-۲۹تولید
۱۳۹۸-۰۶-۱۷سهام
۱۳۹۸-۰۵-۳۱سهام
۱۳۹۸-۰۵-۲۱صادرات
۱۳۹۸-۰۴-۲۹مالی
۱۳۹۸-۰۴-۱۶سهام
۱۳۹۸-۰۴-۱۰سهام
۱۳۹۸-۰۴-۱۰سهام
۱۳۹۸-۰۴-۱۰بازرگانی داخلی (خرید)
تاریخ ورودیتاریخ حوالهنام محصولمرحله روندلینک جزئیات روندکاری