02187700440
Header_logo1

                                                   مدیران

                  محمد جلیلی

                  مدیر کارخانه

                کریم شریفی

                  مدیر مالی

              احمد شمس اللهی

            مدیر حسابرسی داخلی

               حمیدرضا یعقوبی

                 مدیر بازرگانی

                

                  مدیر اداری 

                  سعید بهروز

                 مدیر حراست

           

         مدیر امور حقوقی و قراردادها

             محمد هادی شریفی

              مدیر طرح و برنامه 

اشتراک گذاری

نوشته های بیشتر>>