مدیران

                  محمد جلیلی

                  مدیر کارخانه

                کریم شریفی

                  مدیر مالی

              احمد شمس اللهی

            مدیر حسابرسی داخلی

               حمیدرضا یعقوبی

                 مدیر بازرگانی

                 محسن رعیت

                  مدیر اداری 

                  سعید بهروز

                 مدیر حراست

           محمد صادق قبادی نژاد

         مدیر امور حقوقی و قراردادها

             محمد هادی شریفی

              مدیر طرح و برنامه