سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵ میلیون ریال بوده که طی چهارده مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ضمناً نمودار بیانگر ترکیب سهامداران این شرکت در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۵ می باشد.

ترکیب سهامداران