02187700440
Header_logo1

انتصاب جناب آقای مهدی امیر آبادی زاده به عنوان معاونت بازرگانی

در مورخ ۹ شهریور ۱۳۹۴ جناب آقای مهدی امیرآبادی زاده توسط سرپرست شرکت صنایع لاستیکی سهند جناب آقای معتضدیان قمی به عنوان معاونت بازرگانی این شرکت منصوب گردیدند .