فرم اطلاعات فردی سهامداران محترم

  • مشخصات فردی

  • مشخصات بانکی

    اولویت پرداخت سود سهام با شماره حساب های "بانک ملت" می باشد.
  • آدرس پستی